piątek, 04 sierpień 2017 21:11

Informacja o sprostowaniu rozporządzenia nr 1308/2013

Komisja Europejska na wniosek ZP PRW wydała sprostowanie, w związku z nieprawidłowością  w polskojęzycznej wersji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

Kwestia dotyczy błędnego tłumaczenia na język  polski nazwy kategorii produktu sektora wina, jakim jest aromatyczne gatunkowe wino musujące (quality aromatic sparking wine). W polskojęzycznej wersji rozporządzenia funkcjonowała błędna nazwa "gatunkowe aromatyzowane wino musujące".

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013)

Bartex Dom Wina Henkel Jantoń lemag Mazurskie miody Martini Warwin ardagh