Aktualności

Dowiedz się, co u nas słychać.
13.01.2016

Komentarz w związku z działaniami PARPY

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem prezesa ZP PRW Jerzego Kwaśniewskiego w sprawie działań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zmierzających do ujednolicenia podatku akcyzowego na wszystkie wyroby alkoholowe. Komentarz ten został przygotowany na prośbę Dziennika Gazety Prawnej.

Proponowane przez PARPA ujednolicenie podatku akcyzowego, prowadzące do drastycznego zwiększenia stawki na wyroby winiarskie Polska Rada Winiarstwa postrzega zarówno jako duże zagrożenie w aspekcie gospodarczo-ekonomicznym, jak i błędnie pojmowane prowadzenie polityki przeciwdziałania alkoholizmowi, które w konsekwencji może doprowadzić do skutków przeciwnych niż oczekiwane.

Konsekwencje dla winiarstwa są nietrudne do przewidzenia. Wzrost akcyzy doprowadzi do spadku opłacalności produkcji, który odbije się nie tylko na naszej branży, lecz również na innych branżach powiązanych z winiarską. Krajowe winiarstwo owocowe w ostatnim dziesięcioleciu przechodziło poważny kryzys, na zakończenie którego nadzieją okazało się pojawienie nowej, wcześniej praktycznie nie znanej Polakom kategorii wyrobów jakimi są cydry. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że podstawowym powodem dla którego na polskim rynku w 2013r. rozpoczęto produkcję cydrów było wyodrębnienie nowej, obniżonej o połowę stawki akcyzy. Od tego czasu produkcja cydrów rośnie niezwykle dynamicznie. W 2013r. wyprodukowano pierwsze 2 mln l tych napojów a w zgodnie z naszymi szacunkami 2015r. zakończył się sprzedażą na poziomie 18 mln. Producenci cydrów stali się poważnym odbiorcą surowca dla przemysłu sadowniczego, będącego w kryzysie po wprowadzeniu przez Rosję embarga na sprzedaż jabłek. Cydry natomiast mają szansę stać się polskim towarem eksportowym, jako że wysoka jakość polskich wyrobów znajduje zainteresowanie odbiorców poza granicami kraju.

Na tym przykładzie widać wyraźnie jak wielki wpływ wywiera akcyza za rozwój, bądź regresję przemysłu. Podniesienie podatku odbije się więc zdecydowanie na winiarstwie, sadownictwie, czy dostawcach koncentratów i substancji dodatkowych do produkcji.

Możemy spodziewać się również rozrostu szarej strefy związanej z nielegalnym obrotem winem gronowym. Wysoki podatek wpłynie na cenę detaliczną, czego skutkiem będzie uruchomienie nielegalnego transportu win z krajów europejskich, w których obowiązuje akcyza na poziomie zerowym. Tą metodą obniżone zostaną wpływy do budżetu.

Rozumiemy, że postulując ujednolicenie stawki akcyzy PARPA proponuje nową drogę w walce z alkoholizmem. Nie sposób jednak nie zauważyć, że to właśnie dywersyfikacja podatku była efektywną metodą zmiany kultury konsumpcji alkoholu w naszym kraju i modyfikację struktury spożycia na rzecz napojów o niższej zawartości procentowej alkoholu. Kwestia ta wyraźnie zawarta została w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której art. 10 nakazuje by akty prawne regulujące strukturę cen prowadziły do kształtowania pożądanego, bezpiecznego profilu konsumpcji.

Wróć do aktualności

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone