Ważność banderol ma zostać wydłużona do końca 2023 r.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia, które wydłuży do końca 2023 r. ważność znaków akcyzy o starym wzorze nałożonych na opakowania jednostkowe napojów winiarskich.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich został przygotowany na nasz wniosek.  Z satysfakcją zatem przekazujemy informację oczekiwaną zarówno przez firmy winiarskie, jak i dystrybutorów.

W uzasadnieniu do projektu wskazano:

Związek Pracodawców Polska Rada Winiarska zwrócił się do Ministra Finansów o przedłużenie ważności ww. wzorów znaków akcyzy, argumentuje swój wniosek przede wszystkim faktem, że rotacja towarów, a tym samym proces zmiany banderol na wyrobach obecnych na półkach sklepowych postępuje powoli. (…)

Mając powyższe na uwadze projekt przewiduje przedłużenie do 31 grudnia 2023 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r., których wzory zostały określone w poz. IV i VIII załącznika nr 1 oraz w poz. IV w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1147, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 lutego 2021 r.

Niemniej jednak ww. regulacja nie będzie miała zastosowania do znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich, których wzory określono w poz. IV w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 lutego 2021 r., sprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r.”

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone