Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568756, NIP: 5252625216 (dalej: „Administrator” lub „Związek”).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) realizacji praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Związku i wykonania umowy o realizację usług doradczych i promocji marki, przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) realizacji celów statutowych Związku, w tym prowadzenie badań statystycznych oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) promocji oraz marketingu produktów lub usług oferowanych przez Administratora i przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywania telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – w przypadku wyrażenia w tym zakresie wyraźnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d) wystawienia faktur/duplikatów faktur lub not księgowych w związku z wykonaniem umów lub członkostwem z Związku (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),

e) ustalenie, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora lub inne podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w szczególności hostingowe, księgowe, informatyczne, doradcze, płatnicze, prawne, kadrowe, wysyłkowe.

4. Dane osobowe przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych umów lub członkostwa w Związku.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pana/Pani ocenie dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek członkostwa w Związku lub realizacji usług na podstawie zawartej umowy.

8. Wszystkie żądania dotyczące przetwarzania danych możecie Państwo zgłaszać na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1 lub na adres poczty elektronicznej: office@zpprw.pl

© 2020 Polska Rada Winiarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone